DomEdu - vzdelávacia skupina 
v centre Banskej Bystrice 


Učíme srdcom

Ako vyzerá zápis do DomEdu?


Chceli by ste k nám zapísať svoje dieťa?

Napíšte nám na  domedubb@gmail.com  a dohodneme si s Vami osobné stretnutie počas tzv. otvorenej hodiny a po nej v prípade záujmu aj skúšobný týždeň


Počas OTVORENEJ HODINY budete mať možnosť nakuknúť do jednej z našich tried priamo počas vyučovania a kým Vaše dieťa môže ostať na hodine, my Vám zodpovieme všetky Vaše otázky týkajúce sa našej vzdelávacej skupiny, vyučovania u nás aj samotného zápisu.

Počas SKÚŠOBNÉHO TÝŽDŇA zdarma si potom Vaše dieťa môže vyskúšať a zažiť ako u nás vyzerá bežný školský týždeň.
Po jeho skončení sa spolu stretneme, vyhodnotíme si ako prebiehal, či sa Vaše dieťa u nás cítilo dobre, aké boli jeho interakcie s ostatnými deťmi, či Vám vyhovuje spôsob akým sa u nás deti vzdelávajú a v neposlednom rade Vám dáme vedieť, či vieme poskytnúť Vášmu dieťaťu to, čo potrebuje a prijať ho k nám.


So všetkými náležitosťami súvisiacimi s prestupom Vám  v prípade prijatia radi pomôžeme. Vieme Vám poradiť aj s výberom kemňovej školy, či s potrebnými administratívnymi záležitosťami.


Rozhovor s našou Aďkou na BB FM

Pokiaľ sa o nás chcete dozvedieť viac, chcete zistiť prečo sme vznikli, ako fungujeme, čo je pre nás dôležité a čo si prajeme pre naše deti, môžete si vypočuť rozhovor Veroniky Samborskej s učiteľkou našich štvrtákov Adrianou Skočíkovou na BB FM : 

https://bbfm.sk/novinky/banskobystricka-vzdelavacia-skupina-domedu-vznikla-z-iniciativy-rodicov 

O nás

Sme súkromná vzdelávacia skupina, ktorá vznikla v školskom roku 2021/22 z iniciatívy rodičov, aby zabezpečovala vzdelávanie pre vtedajšiu skupinu siedmakov a ôsmakov. Minulý rok pribudla skupina tretiakov a tento školský rok sme otvorili skupinu prváčikov spojenú s tzv. “nultým” ročníkom. 

Našim hlavným cieľom je, aby sa deti v DomEdu cítili príjemne a bezpečne.  Aby nestratili detské nadšenie a záujem poznávať a učiť sa.  Aby sa na každý nový deň u nás mohli tešiť.

Samozrejme vieme, že deti sa potrebujú naučiť počítať, písať, čítať (ideálne s porozumením) a mať základné vedomosti z prírodných aj humanitných vied, na ktorých sa dá stavať.
Aj my, rovnako ako základné školy, vychádzame zo štátneho vzdelávacieho programu. A robíme to hravo, zábavne, zaujímavo.
Zároveň sme zaradili čo najviac materiálov z nového inovovaného ŠVP.  To všetko v príjemnom prostredí, s rešpektom a zároveň so spoločne nastavenými pravidlami a hranicami.
Ale to nestačí.
Veľký dôraz preto kladieme aj na rozvoj schopností, ktoré budú deti v ďalšom živote potrebovať a ktoré aj mnohým dospelým chýbajú.
Učíme ich efektívne komunikovať, vyjadrovať svoje potreby, názory, nápady.
Učíme ich kriticky myslieť, pracovať s informáciami a overovať si ich zdroje.
Rovnako dôležitá je pre nás aj schopnosť pracovať v tíme, pomáhať si, potiahnuť sa.
Podporujeme v deťoch tvorivosť pri hľadaní riešení a prekonávaní prekážok.
Takto získajú veľkú výhodu nielen do ďalšieho štúdia, no aj neskôr v pracovnom a osobnom živote.

Jednou z veľkých výhod, ktoré nám naša skupina dáva je, že si vieme jej fungovanie nastaviť podľa našich potrieb, podľa princípov, ktorým veríme. Máme možnosť do vyučovania zakomponovať nové, alternatívne a inovatívne prístupy, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami a dať našim deťom všetko to, čo nám v bežnej škole chýbalo. 

Vieme reagovať na to, čo deti baví a čo ich zaujíma, dokážeme zohľadniť vstupy od rodičov aj dať priestor nápadom našich pedagógov, ktorým dávame našu dôveru.

DomEdu tvoríme my všetci spolu- deti, učitelia aj rodičia.

Náš deň

Každý pracovný deň od pondelka do piatku začíname vyučovanie o 8:30 spoločným ranným kruhom. Ten je bezpečným priestorom na zdieľanie, riešenie prípadných problémov aj naštartovanie nového dňa. Dostávajú v ňom priestor aj tímbildingové aktivity a hry napomáhajúce deťom v zlepšovaní klímy v triede, rozvoji emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností, budovaní asertivity a osobnostnom rozvoji. Niektoré z nich budeme pre deti pripravovať v spolupráci s banskobystrickým Centrom poradenstva a prevencie.

Ďalej je náš deň rozdelený do blokov slovenčiny, matematiky, vlastivedy alebo prírodovedy (resp. prvouky), do vyučovania býva zakompovaná aj výtvarná či hudobná výchova.

Prváci sa pustili do matematiky pomocou Hejného metódy a do písania Comenia scriptom.

Nezabudli sme ani na anglickú konverzáciu a štvrtáci sa začali postupne zoznamovať aj s druhým cudzím jazykom - španielčinou.

V rámci prírodovedy dostáva od nového školského roka výraznejší priestor environmentálna výchova, v ktorej chceme dôraz klásť na praktické aktivity smerujúce k budovaniu vzťahu k prírode a ochrane životného prostredia. Štvrtáci budú môcť v tomto školskom roku pracovať aj s inovatívnou učebnicou z edície ExpEdícia.

Telesnú výchovu mávajú deti 2x do týždňa. Hodiny sa skladajú z pohybových aktivít, ktoré dokážu deti zabaviť a prirodzene vtiahnuť do hodiny. Pestujú v deťoch nielen ich pozitívny vzťah k pohybu, no aj tímovú spoluprácu a zmysel pre fair play. Ak to počasie dovolí, zvykne hodina prebiehať aj vonku v neďalekom parku.

Do pravidelného programu sme pridali aj blok Životných zručností, kde sa deti učia praktické schopnosti a zručnosti využiteľné v bežnom živote, akými sú varenie, upratovanie, technické zručnosti a mnoho ďalšieho. Deti sa napríklad už stihli vrámci nich naučiť aj ako napísať a poslať list na pošte, či ako si urobiť nákupný zoznam s rozpočtom a nakúpiť v obchode.

Tohto roku chceme pokračovať aj v pravidelných blokoch Digitálnych zručností, keďže si uvedomujeme, že by deti mali byť schopné využívať informačné technológie rozumne a bezpečne. Mali by dokázať rozpoznať nástrahy, ktoré na ne môžu v online priestore číhať aj sa pred nimi účinne brániť.

Súčasťou nášho vyučovania bývajú aj rôzne výlety, exkurzie, návštevy múzeí, výstav či kultúrnych podujatí. Tieto aktivity sa snažíme smerovať prevažne na koniec týždňa, keď je už pozornosť a výkonnosť detí o niečo nižšia. 

Po vyučovaní nasleduje poobedňajší klub, ktorý končí o 16:00. V ňom majú deti priestor na tvorivé aktivity, spoločnú hru, či aktívny oddych.


V čom sme iní a čo ponúkame

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Menší počet detí v skupine (max. 10-12) nám dáva priestor na zachovanie individuálneho prístupu. Pedagóg má takto možnosť pri príprave aj v priebehu vyučovania zohľadniť špecifické potreby a schopnosti jednotlivých detí, čo bežne štandardné omnoho väčšie kolektívy na základných školách neumožňujú.


REŠPEKTUJÚCI PRÍSTUP

Deti sa snažíme viesť k rešpektu - k ostatným aj k sebe samým. Zároveň im poskytujeme bezpečný a prijímajúci priestor, v ktorom môžu bez obáv vyjadriť svoje názory, potreby a pocity. Takisto sa učia aktívne počúvať a povzbudzujeme ich v navrhovaní riešení aj samotnom aktívnom riešení problémov.


PRÍJEMNÉ PROSTREDIE

Deťom sme v našej vzdelávacej skupine vytvorili prostredie, v ktorom sa cítia uvoľnene a v pohode. Namiesto celodenného sedenia v laviciach môžu pri čítaní využiť sedacie vaky a mnohé aktivity robia v im pohodlnej polohe na koberci. Klasické lavice sme vymenili za variabilné, ktoré poskytujú väčšiu flexibilitu. V našich nových priestoroch denne využívajú aj priestor na cvičenie a oddychovú zónu/herňu.

FLEXIBILITA VO VYUČOVANÍ

Inšpirujeme sa rôznymi pedagogickými smermi a zdrojmi (napr. Montessori, demokratické školy, Respektovat a být respektován manželov Kopřivovcov...) a vyberáme si z nich to, čo nám dáva zmysel a čo vidíme, že u detí najlepšie funguje. Vyvíjame sa a rastieme spolu s našimi deťmi.


PESTROSŤ VYUČOVANIA

Staviame na štátnom vzdelávacom programe a zároveň sa snažíme, aby bolo pre deti vyučovanie čo najzaujímavejšie a zábavné. Obmieňame pomôcky, materiály aj formu. Obľúbenými sú aj tzv. zážitkové hodiny či tématické bloky, ktoré hravou a pre deti príťažlivou formou prepájajú nielen teoretické poznatky s praktickými zručnosťami, no umožňujú aj prepojenie viacerých predmetov naraz.


PODPORA VNÚTORNEJ MOTIVÁCIE 

Chceme, aby si naše deti zachovali prirodzenú radosť z poznávania a učenia. Vyhýbame sa preto trestom aj odmenám. Namiesto známok dostávajú deti slovné hodnotenie, ktoré zosumarizuje a ocení ich pokrok, poskytne spätnú väzbu a povzbudenie do ďalšej práce na sebe.

AKTIVITY MIMO TRIEDY

Súčasťou nášho vyučovania bývajú aj rôzne výlety, exkurzie, návštevy múzeí, výstav. Prechádzky po Banskej Bystrici si spestrujeme zaujímavosťami z jej histórie. A niekedy ani nemusíme chodiť ďaleko. Aj spoločný nákup či odoslanie listu na pošte môžu byť zaujímavé a poučné. Pre deti pravidelne organizujeme lyžiarsky aj plavecký kurz.


EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA S RODIČMI

Chceme, aby naša komunita bola prepojená a preto sme spolu denne v spojení. Okrem pravidelných rodičovských združení-spoločných aj individuálnych, nám naši pedagógovia poskytujú informácie o uplynulom dni na dennej báze. 


VARIABILITA DOCHÁDZKY

Oficiálny status domškoláka a pravidelné preskúšavanie organizované našou kmeňovou základnou školou podľa platnej legislatívy, dáva rodičom možnosť výberu. Niektoré deti navštevujú našu vzdelávaciu skupinu denne, iné len vo vybrané vyučovacie dni a kombinujú domáce vzdelávanie so vzdelávaním u nás. Rodičia majú takisto možnosť vybrať si vlastného garanta, resp. kmeňovú základnú školu.

Ktoré schopnosti sa snažíme u detí rozvíjať?

 • samostatnosť

 • zodpovednosť 

 • kritické myslenie

 • vyjadrovanie svojich názorov, pocitov a potrieb

 • aktívne počúvanie

 • rešpekt- k druhým, k sebe, k prírode 

 • navrhovanie riešení a aktívne riešenie problémov 

 • tímová spolupráca

 • vnútorná motivácia

Čo je to vzdelávacia skupina ?

Je to skupina detí s oficiálnym statusom domškoláka, ktoré sa spolu pravidelne stretávajú a učia v spoločných, pre naše potreby upravených, priestoroch (aj mimo nich), kde ich vyučujú kvalifikovaní pedagógovia.  Naša vzdelávacia skupina funguje v praxi ako taká "škola v malom" (presné legislatívne vymedzenie je vysvetlené nižšie), ktorá, podľa nášho názoru, v porovaní s  klasickou základnou školou ponúka viacero výhod.  O tých sa môžete viac dozvedieť v časti  "V čom sme iní a čo ponúkame?"

Pojem “domškolák” teda nutne neznamená, že sa dieťa musí učiť doma alebo, že ho musí vzdelávať rodič. Vzdelávacie skupiny, ako je tá naša, sú takisto možnosťou. 

Legislatívne je táto forma primárneho vzdelávania zaradená do kategórie individuálneho vzdelávania a je upravená zákonom  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, konkrétne paragrafmi § 7a Individuálny vzdelávací program, § 23 Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania a § 24 Individuálne vzdelávanie.

Deti sú zapísané v tzv. kmeňovej základnej škole, ktorá podľa metodického pokynu  č. 22/2011 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, článku 7, zabezpečuje pravidelné preskúšavanie raz za polrok.

Sme alternatívou ku klasickému primárnemu vzdelávaniu / základnej škole.

Kedy zvážiť túto alternatívu?


Ak ste zistili, že klasická základná škola nespĺňa Vaše požiadavky či očakávania, chceli by ste pre Vaše dieťa niečo iné a oslovili Vás naše princípy fungovania.

Ak máte doma domškoláka, no aktuálna situácia Vám nedovoľuje v jeho domácom vzdelávaní pokračovať, prípadne chcete homeschooling skombinovať so vzdelávaním v skupine, ktorá prinesie Vášmu dieťaťu benefity rovesníckeho kolektívu, no zároveň sa nevzdiali od Vašich priorít vo vzdelávaní.  

Ak hľadáte pre Vaše dieťa menší kolektív s možnosťou individuálneho a rešpektujúceho prístupu, s priestorom na rozvoj a rast v stimulujúcom a motivujúcom prostredí.

"OD SEMIENKA NA STôL"

projekt podporený nadáciou SPP 

Medzi našimi deťmi veľmi obľúbený vyučovací predmet “Životné zručnosti” pomáha deťom získavať a rozvíjať praktické schopnosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť aj vo svojom ďalšom bežnom živote. 

Náš projekt “Od semienka na stôl” sa stal akýmsi rozšírením tohoto predmetu. Zamerali  sme sa v ňom na prepojenie environmentálnej tématiky s nácvikom viacerých životných zručností od pestovania rastlín, triedenia odpadu, kompostovania, až po kuchynské práce. 

Našim cieľom bolo inšpirovať deti nielen k zodpovednosti a aktívnemu prístupu k prírode a ekológii, no aj k zamysleniu sa nad témami udržateľnosti a k tvorivému mysleniu. 

Teoretické poznatky sme sa snažili prepojiť zábavnou formou so získavaním praktických zručností v oblasti pestovania, kuchynských prác, či triedenia, spracovania a ďalšieho využitia odpadu. 

Vrámci projektu sme na terase s pomocou detí vytvorili pestovateľskú zónu na bylinky a zeleninu. Deti sa učili ako semienka naklíčiť, zasadiť priesadky aj ako sa o ne starať.

K už existujúcim kontajnerom na triedený odpad sme pridali vermikompostér na kompostovanie bioodpadu. Deti sa dozvedeli a naučili ako kompostér funguje, čo doňho patrí a čo nie a tiež akú dôležitú úlohu zohrávajú dážďovky v prírode.

Učili sme sa separovať odpad a dozvedeli sa aké sú rôzne možnosti jeho ďalšieho využitia. Deti veľmi bavili tvorivé aktivity, na ktorých mali možnosť zistiť a vyskúšať si, čo všetko sa dá z odpadu vyrobiť a ako vieme dať už nepotrebným veciam druhú šancu. 

Jednou z najobľúbenejších častí bolo samozrejme kuchtenie všelijakých dobrôt a maškŕt. Naši štvrtáci si potom svoje najobľúbenejšie recepty spracovali a spísali do mini kuchárskej knižky, ktorú môžete nájsť na našej stránke o niečo nižšie.

Finančná podpora vo forme grantu Nadácie SPP nám  pomohla vyučovací predmet Životných zručností pre deti spestriť, obohatiť o nové rozmery a činnosti a vytvoriť vrámci neho kruh rozmanitých, no vzájomne nadväzujúcich zmysluplných aktivít.  Ďakujeme.

NAŠA MINI KUCHÁRSKA KNIHA PRE DETI

OBĽÚBENÉ RECEPTY NAŠICH ŠTVRTÁKOV

PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ !


Ste pedagóg a zaujala Vás naša vzdelávacia skupina a princípy jej fungovania?

Mali by ste záujem v budúcnosti rozšíriť a obohatiť náš pedagogický tím? 


Veľmi radi spoznáme pedagógov pre I. aj II. stupeň ZŠ, vrátane absolventov, či pedagógov na aktuálnom externom doplňujúcom štúdiu, s úprimným, láskavým a rešpektujúcim vzťahom k deťom, ktorí zdieľajú naše hodnoty, dokážu deti prirodzene motivovať, inšpirovať a rozvíjať ich individuálny potenciál. 

Vítame nadšencov pre inovatívne prístupy vo vzdelávaní, ktorí majú záujem na sebe pracovať, radi sa učia a objavujú nové veci, uprednostňujú rodinnú atmosféru, minimum administratívy a maximum času na kreativitu a prácu s deťmi.

Ponúkame podporné, tvorivé a slobodné prostredie s priestorom na sebarealizáciu a profesionálny rast aj priestor vyskúšať si inovatívne metódy a spôsoby vzdelávania z rôznych vzdelávacích smerov.

Ak ste sa v našom popise našli, budeme radi ak sa nám ozvete, a to aj vtedy, ak si momentálne nehľadáte nové pracovné miesto. Našim plánom je vytvoriť a postupne rozširovať stabilný pedagogický tím pre obidva stupne ZŠ, zdieľajúci spoločné hodnoty a nadšenie pre to, čo robíme. 

Radi sa s Vami stretneme, porozprávame a ostaneme v kontakte.

Podporte nás -

darujte 2% z Vašich daní


Naše údaje :

 • IČO : 54446970 (zarovnáva sa sprava, nepoužité polia zostávajú prázdne)

 • Obchodné meno : DomEdu o.z.

 • Právna forma : občianske združenie

 • Sídlo : Kremnička 4437/58, 97405 Banská Bystrica


NÁVOD AKO NA TO : 

Zamestnanci 

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.


Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024).


Právnické osoby

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024).


Podporiť nás viete aj priamo, náš IBAN : SK7911000000002944152297


ĎAKUJEME.

Galéria

RODIČIA a BÝVALÍ ŽIACI

O DOMEDU

“ Neviem si predstaviť lepšiu školu pre nás.  Je to spôsob akým by vzdelávanie malo a mohlo fungovať všade - bloková výučba, rešpektujúci prístup. Dcéra cez prázdniny pišťala,  kedy už konečne pôjde do školy - pre mňa najlepšia referencia toho, že sme vybrali dobre. ”

Alžbetka K., mama prváčky


"...naše dieťa je tu spokojné a učí sa nenúteným spôsobom, bez stresov a šikany.”

Martina Č., mama štvrtáka


" Veľmi oceňujem prístup pedagógov a každodenný report o tom, čo sa naučili a aké aktivity robili. A ako bonus fotky z celého dňa pre lepšiu predstavu :-) "

Danka Č., mama štvrtáka


“ Krásny prístup, deti sa do školy tešia. Moje dieťa nechce prázdniny. :) ” 

Simona P., mama prváčky


“ Dcérka sa do školy teší, má radosť z učenia, tvorenia, z nových zážitkov a objavov. Je samostatná a zodpovedná, nebojí sa komunikovať s deťmi aj s dospelými, vie povedať svoj názor a učí sa vypočuť a pochopiť aj ostatných - to sú všetko prínosy, ktoré vidím po polroku ako navštevuje DomEdu. 

...Učiteľov v DomEdu byť s deťmi baví. Majú s nimi rovnocenný vzťah, úprimne sa o ne zaujímajú, čím vytvárajú podnetné, uvoľnené a inšpirujúce prostredie nielen pre deti ale aj pre mňa ako rodiča. “

Katka M., mama štvrtáčky


“...som vďačná, že vznikla mini školička Domedu, kde deti zažívajú naozaj individuálny prístup, učia sa rešpektujúcej komunikácii a hlavne sú šťastné, že ani nechcú prázdniny.  To je top!  ”

Katka L., mama dvoch štvrtáčok“Ja si myslím, že nás (naši učitelia) naučili úplne perfektne komunikovať a takej empatii. A tomu, že aj keď my sme deti a oni dospelí, vieme sa cítiť na rovnakej úrovni.., že na našich názoroch záleží aj keď nemáme ešte toľko skúseností.”

Alica, bývalá žiačka


“… Najviac asi spomínam na tú pohodu. … Nikdy sme sa nebáli učiteľom niečo povedať, zveriť sa, vždy tam jednoducho pre nás boli. … Na tú atmosféru proste nezabudnem nikdy. Mali sme úžasnú možnosť sa pri každej spoločnej aktivite rozvíjať a spoznávať, čo je neskutočne dôležité a často bohužiaľ zanedbávané. 

..Naučili sme sa povedať svoj názor, komunikovať o ňom a posúvať sa ďalej s kľudom, bez hádok a intríg. …

Často si želám, aby som sa mohla aspoň na deň vrátiť.”

Laura, bývalá žiačka

Kontaktujte nás

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.


DomEdu, občianske združenie, IČO 54446970

bankové spojenie : IBAN : SK7911000000002944152297

Dolná 25, Banská Bystrica

domedubb@gmail.com